Happy New Year

ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ (ภาษาอังกฤษ: Happy New Year 2019) เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปี วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินเกรโกเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 1 มกราคม หลาย ๆ สถานที่จัดงาน Countdown เพื่อนับถอยหลังเริ่มต้นปีใหม่ ๆ

Back to top button