เรื่องน่าสนใจ

กฎของลูกเสือ 10 ข้อและคำปฏิญาณตนที่ควรรู้!

คำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือเป็นหลักการพื้นฐานที่เป็นแนวทางในการพัฒนาลักษณะของลูกเสือทั่วโลก หลักการเหล่านี้ปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และความรับผิดชอบ หล่อหลอมบุคคลให้เป็นสมาชิกของสังคมที่มีความรอบรู้และมีความเห็นอกเห็นใจ ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงความสำคัญของคำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือ สำรวจว่าคำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือส่งเสริมลักษณะนิสัยเชิงบวกอย่างไร ให้ตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจ และเน้นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับการสอนและเสริมหลักการเหล่านี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำปฏิญาณของลูกเสือ

หัวใจของการสอดแนมอยู่ที่คำมั่นสัญญาของลูกเสือ ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของลูกเสือทุกคน คำมั่นสัญญาของลูกเสือแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละประเทศ แต่สาระสำคัญยังคงเหมือนเดิม: เพื่อรักษาคุณค่าและหลักการบางอย่าง โดยการให้คำมั่นสัญญานี้ ลูกเสือให้คำมั่นว่าจะดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณที่ชี้นำการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขา

คำปฏิญาณของลูกเสือ

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

 • ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
 • ข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

ความสำคัญของคำปฏิญาณลูกเสือในการพัฒนาอุปนิสัย

คำปฏิญาณของลูกเสือมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาลักษณะนิสัย มันสอนลูกเสือถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ ด้วยการให้คำปฏิญาณและมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ ลูกเสือจะเรียนรู้คุณค่าของคำพูดของตนและผลกระทบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น ความมุ่งมั่นนี้ส่งเสริมความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ ช่วยให้ลูกเสือพัฒนาเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ

กฎของลูกเสือ

สิ่งที่ส่งเสริมสัญญาลูกเสือคือกฎของลูกเสือ ซึ่งเป็นชุดของหลักการที่ลูกเสือพยายามนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน กฎของลูกเสือประกอบด้วยหลักการต่าง ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือ ความภักดี ความเอื้ออาทร และความกรุณา หลักการแต่ละข้อส่งเสริมลักษณะนิสัยเชิงบวกและทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับลูกเสือในการนำทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและตัดสินใจเลือกอย่างมีจริยธรรม

กฎของลูกเสือ มี 10 ข้อ

 • ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
 • ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
 • ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
 • ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 • ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
 • ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
 • ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
 • ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
 • ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
 • ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

อธิบายกฎของลูกเสือ 10 ข้อ

 • ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ (A scouts is to be Trusted) ลูกเสือจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ไม่ยอมแพ้แก่สิ่งยั่วยุหรืออำนาจฝ่ายต่ำ กระทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้อื่นได้เสมอ
 • ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ (A scout is loyal) เป็นการยืนยันในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างมีเกียรติ ด้วยการแสดงออก ปฏิบัติจริงทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัยพระมหากษัตริย์ รวมถึงจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน
 • ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น (A scout duty is to be useful and to help others) ลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ และพึ่งตนเองได้ด้วย
 • ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก (Scout is a friend to all and a brother to every other Scout) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีจิตใจ โอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ รวมทั้งมีความตระหนักในหลักภารดรภาพคือ ความรู้สึกเสมือนเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 • ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย (A scout is Courteous) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อม มีสัมมาภารวะต่อบุคคลทั่วไป ไม่ยกตนข่มท่าน
 • ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ (A scout is a Friend to animals) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาสงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวด
 • หรือเมื่อพบสัตว์ได้รับความลำบากก็ต้องให้การช่วยเหลือมันจนพ้นภัย
 • ข้อ 7. ลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ (A scout obeys orders of his parents patrol leader of Scoutmaster with out question) ในฐานะที่บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ขึ้นมา รวมไปถึงบรรดาครู อาจารย์ และผู้บังคับบัญชา
 • ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นที่ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากว่าเรา ดังนั้น คำสอน ดำชี้แนะ หรือคำสั่งของท่านจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
 • ลูกเสือจึงจะต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยฉับไว ไม่ลังเลใจ อันเป็นวินัยซึ่งเกิดจากภายในมิใช่เป็นการถูกบังคับให้กระทำ
 • ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก (A scout Smiles and under difficulties) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มี่อาการยิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในความยากลำบากปานใดก็ตาม
 • ก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น
 • ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ (A scout is Thrifty) ลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนและผู้อื่น รู้จักเก็บหอมรอมริบ สำหรับใช้บำรุงตน
 • ไม่เบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
 • ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (A Scout is clean in thought word and deed) ลูกเสือจะต้องรู้จักสำรวมและระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มีความอิจฉา ริษยา คิดเบียดเบียนหรือทำให้ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นเดือดร้อนและชำรุดเสียหาย รวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบ คำเท็จ โดยพยายามยัดหลักว่า “สิ่งที่คิด กิจที่ทำ คำที่พูด” จะต้องไม่ทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดี มีความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจแล้ว

เพลงคำปฏิญาณ

คำปฏิญาณลูกเสือนั้น จำไว้ให้มั่น สามข้อนั้นแสนสำคัญ(ซ้ำ) เราได้ลั่นวาจาไว้ ข้อหนึ่ง รักชาติ, ศาสน์, กษัตริย์ ข้อสอง ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ข้อสาม ทำไปตามกฎสิบข้อของลูกเสือ เกียรตินั้นมากเหลือข้าขอสัญญา หากจะทำสิ่งใดต้องทำให้ได้ดังคำปฏิญาณ (ซ้ำ)

เพลงกฎลูกเสือ

ลูกเสือต้องกระทำตามกฎ โดยกำหนดมี 10 ประการ จำไว้ทุก ๆ ท่าน (ซ้ำ) กฎ 10 ประการนั้นมีดังนี้ ข้อ 1 มีเกียรติเชื่อถือได้ จดจำไว้เถอะนะน้องพี่ ข้อ 2 จงรักภักดี (ซ้ำ) ต่อชาติศาสนต์กษัตริย์และผู้มีพระคุณ ข้อ 3 บำเพ็ญประโยชน์ให้รุ่งโรจน์ช่วยเหลือเกื้อหนุน ข้อ 4 เป็นมิตรเจือจุน (ซ้ำ) กับคนทุกคนและลูกเสือทั่วไป ข้อ 5 สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6 นั้นคอยกรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7 นั้นดีชะมัด (ซ้ำ) ตามกฎแจ้งชัดเชื่อบิดามารดา ข้อ 8 มีใจร่าเริงสนุกบันเทิงทุกคนทั่วหน้า ความยากลำบากนานา (ซ้ำ) จึงจะมีมาเราก็ไม่ท้อใจ ข้อ 9 เป็นผู้มัธยัสถ์ เป็นคนประหยัด เราไม่เหลวไหล ข้อ 10 ประพฤติชอบด้วยกาย (ซ้ำ) ทั้งวาจา ใจ ดีพร้อมทุกประการ

การนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อำนาจที่แท้จริงของสัญญาและกฎของลูกเสืออยู่ที่การนำไปใช้จริง ลูกเสือได้รับการสนับสนุนให้นำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในและนอกกิจกรรมลูกเสือ ตัวอย่างเช่น ความน่าเชื่อถือสามารถแสดงให้เห็นได้โดยการรักษาสัญญาและความซื่อสัตย์ ในขณะที่สามารถแสดงความช่วยเหลือผ่านการกระทำที่เอื้ออาทรและความเมตตาต่อผู้อื่น การนำหลักการเหล่านี้ไปใช้อย่างตั้งใจ ลูกเสือจะพัฒนาเข็มทิศทางศีลธรรมที่เข้มแข็งและกลายเป็นอิทธิพลเชิงบวกในชุมชนของตน

ตัวอย่างการพัฒนาอุปนิสัยตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

เรื่องราวในชีวิตจริงของบุคคลต่าง ๆ มากมายที่มีประสบการณ์การพัฒนาตัวละครที่น่าทึ่งผ่านสัญญาและกฎของลูกเสือ ลองดูตัวอย่างของ น้ำหนาว ลูกเสือรุ่นเยาว์ที่น้อมรับหลักการแห่งความกรุณา เธอเรียนรู้ถึงความสำคัญของการเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจจากการมีส่วนร่วมในการสอดแนม ความมุ่งมั่นของ น้ำหนาว ที่มีต่อความเมตตาทำให้เธอริเริ่มโครงการบริการชุมชน เผยแพร่สิ่งดีๆ และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อคนรอบข้าง ตัวอย่างดังกล่าวเน้นย้ำถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของสัญญาและกฎของลูกเสือในการสร้างลักษณะนิสัย

สรุป

โดยสรุป คำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือเป็นเครื่องมืออันล้ำค่าสำหรับการพัฒนาอุปนิสัย ด้วยการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของสัญญาลูกเสือ การน้อมรับหลักการของกฎลูกเสือ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลูกเสือจะพัฒนาลักษณะนิสัยในเชิงบวกที่หล่อหลอมอัตลักษณ์ของตนและส่งเสริมให้พวกเขาสร้างความแตกต่าง ผลกระทบที่ยั่งยืนของสัญญาและกฎของลูกเสือขยายไปไกลกว่าการลูกเสือ ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลให้เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และมีจริยธรรมของสังคม ขอให้เราน้อมรับหลักการเหล่านี้และปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button