นิทานชาดกสั้น ๆ

นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดก

รวมนิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น นิทาน นิทานเรื่องสั้น ๆ เหมาะสำหรับเด็ก พร้อมข้อคิดสอนใจ นิทานสนุก ๆ สำหรับเด็กทุกวัย พร้อมภาพประกอบ

 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : โลภมากลาภหาย

  นิทานชาดก : โลภมากลาภหาย

  โลภมากลาภหาย ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีชื่อถูลนันทา ผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว…

  อ่านเพิ่มเติม »
 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : หนูถูกหลอก

  นิทานชาดก : หนูถูกหลอก

  หนูถูกหลอก ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… กาลครั้งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นหนู มีตัวโตขนาดลูกหมู…

  อ่านเพิ่มเติม »
 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : ประโยชน์ของการคบมิตร

  นิทานชาดก : ประโยชน์ของการคบมิตร

  ประโยชน์ของการคบมิตร ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภมิตรของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัสว่า “ธรรมดามิตร จะเป็นคนเล็กน้อยไม่มี ผู้สามารถรักษามิตรไว้ได้เป็นสิ่งประเสริฐ…

  อ่านเพิ่มเติม »
 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

  นิทานชาดก : ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

  ปลุกมันขึ้นมาฆ่า ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ปรารภการยกย่องอสัตบุรุษของพระเจ้าอชาตศัตรู ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ มีลูกศิษย์ประมาณ…

  อ่านเพิ่มเติม »
 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ

  นิทานชาดก : สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ

  สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัต ผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีห์ อาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์…

  อ่านเพิ่มเติม »
 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : ไก่ขันไม่เป็นเวลา

  นิทานชาดก : ไก่ขันไม่เป็นเวลา

  ไก่ขันไม่เป็นเวลา ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้ท่องบ่นไม่เป็นเวลารูปหนึ่ง สร้างความรำคาญและความเดือดร้อนแก่หมู่ภิกษุ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์…

  อ่านเพิ่มเติม »
 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : นกกระจาบเจ้าปัญญา

  นิทานชาดก : นกกระจาบเจ้าปัญญา

  นกกระจาบเจ้าปัญญา ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภบุตรของอุตตรเศรษฐี ผู้ออกบวชเพราะเห็นความทุกข์และโทษของการครองเรือน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกกระจาบ…

  อ่านเพิ่มเติม »
 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : ตายเพราะปาก

  นิทานชาดก : ตายเพราะปาก

  ตายเพราะปาก ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุชื่อโกกาลิกะ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลอุทิจจพราหมณ์ เมื่อเรียนจบศิลปะทุกอย่างจากเมืองตักกสิลา…

  อ่านเพิ่มเติม »
 • นิทานชาดกPhoto of นิทานชาดก : ดีแต่สอนคนอื่น

  นิทานชาดก : ดีแต่สอนคนอื่น

  ดีแต่สอนคนอื่น ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีผู้พร่ำสอนรูปหนึ่งมักห้ามภิกษุณีรูปอื่นๆไปในที่หวงห้ามแต่ตนเองกลับไป เป็นเหตุให้ประสบเหตุร้าย ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกป่า…

  อ่านเพิ่มเติม »
Close