เรื่องน่าสนใจ

9 บทสวดมนต์ข้ามปี พร้อมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2567

สวดมนต์ข้ามปีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ช่วงวันสิ้นปี ต้อนรับปีใหม่ ที่หลายคนอาจจะเคยทำกันมาบ้างแล้ว แต่สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไปสถานที่วัด ก็สามารถ สวดมนต์ข้ามปี ได้ที่บ้าน วันนี้มีบทสวดมนต์มาฝากกัน

สารบัญ

สวดมนต์ข้ามปี 2567

สวดมนต์ข้ามปี (ภาษาอังกฤษ : Watchnight) คือ การสวดมนต์ตั้งแต่คืนวันที่ 31 ธันวาคม จนถึงเวลาเที่ยงคืนหรือ ตี 1 เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม ของปี หรือบางที่อาจถึงเช้าที่วันที่ 1 มกราคม ตามธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่ การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสิริมงคลด้วยการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้านหรือที่บ้าน เป็นการเคานต์ดาวน์แบบวิถีพุทธตามความเชื่อของชาวพุทธ ที่เชื่อว่าจะนำความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ชีวิตตั้งแต่ต้นปีเป็นช่างเวลาที่ดีของการเปิดศักราชใหม่ เพื่อที่ปีต่อไปเมื่อจะทำกิจการ การงานอันใดจะได้ราบรื่นไปตลอดทั้งปี โดยมักมีการ สวดมนต์ข้ามปี กันเป็นหมู่คณะ ที่วัดและสถานที่สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ของไทย โดยทั่วไปจะสวด 9 บทสวดดังนี้

 1. คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
 2. บทกราบพระรัตนตรัย
 3. นมัสการพระพุทธเจ้า
 4. สมาทานศีล 5
 5. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 6. บทมงคลสูตร
 7. บทโพชฌังคปริตร
 8. บทพุทธชัยมงคลคาถา
 9. บทแผ่เมตตา

สวดมนต์อย่างไรให้ถูกวิธี

วิธีสวดมนต์ให้ดีที่สุดคือ ต้องสวดด้วยการให้จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยใจที่นอบน้อม อ่อนน้อม ศรัทธา และเชื่อมั่นในคุณธรรมของพระพุทธเจ้า และควรจะสวดออกเสียงเพื่อทำกรรมทั้งสามให้สมบูรณ์ คือ มโนกรรม กายกรรม และวจีกรรม ผลของกุศลจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

9 บทสวดมนต์ข้ามปี 2567

9 บทสวดมนต์ข้ามปี 2567 / 2024

บทที่ 1: คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ (3 จบ)

บทที่ 2: บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทที่ 3: นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทที่ 4: สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทที่ 5: บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุก ๆ เรื่อง)

บทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา
เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทที่ 6: บทมงคลสูตร (ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)

เอวัมเม สุตัง ฯ
เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา
อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา
เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา
เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา
ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง
อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทที่ 7: บทโพชฌังคปริตร (หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ
เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

บทที่ 8: บทพุทธชัยมงคลคาถา (ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

บทที่ 9: บทแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)
อหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)
อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

สวดมนต์ข้ามปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

สวดมนต์ข้ามปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ก่อนการไปสวดมนต์ข้ามปีนั้นสิ่งที่ควรเตรียม คือ ชุดนุ่งขาวห่มขาว หรือ แต่งกายให้สุภาพ (หากผู้ที่ สวดมนต์ข้ามปี ไม่ต้องการไปสวดที่วัด หากทำกิจกรรมที่บ้านก็สามารถแต่งกายได้ตามสบาย) ส่วนบทสวดมนต์ ก็สามารถถือหนังสือ หรือกระดาษที่มีบทสวดเท่านั้น ส่วนใหญ่ทางวัดจะมีหนังสือสวดมนต์ไว้แจกจ่ายหรือให้ยืม

สำหรับกิจกรรมในวันสวดมนต์ตามวิถีพุทธมีดังนี้

 • กิจกรรมตั้งแต่เวลา 19.00 น. เริ่มกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์เย็น
 • 20.00 น. สวดมนต์บทต่าง ๆ และสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร แล้วเดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ
 • 21.00 น. สวดพระคาถา “มหาสันติงหลวง” ในคัมภีร์อุปปาตะสันติ (พระคาถาเพื่อก่อให้เกิดสันติแก่ชาวโลก)
 • 22.00 น. สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
 • 23.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บท นวัคคหายุสมธรรม (สวดนพเคราะห์)
 • 24.00 น.สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
 • เจ้าหน้าที่ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ต้อนรับสู่วันแรกของปี 2567
 • เจ้าอาวาส กล่าวคำอำนวยพรในวันปีใหม่
 • ผู้เข้าร่วมพิธีเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์
 • เวลา 01.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนนพเคราะเป็นเสร็จพิธี

สวดมนต์ข้ามปี 2567/2024 ที่ไหนดี ?

สวดมนต์ข้ามปี 2567/2024 กรุงเทพ เชียงใหม่ ปทุมธานี

รายชื่อวัดที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีในเขตกรุงเทพ

 • วัดบวรนิเวศวิหาร
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
 • วัดสามพระยา
 • วัดเทพธิดาราม
 • วัดราชนัดดาราม
 • วัดชนะสงคราม
 • วัดอินทรวิหาร
 • วัดมหรรณพาราม
 • วัดปรินายกวรวิหาร
 • วัดใหม่อมตรส
 • วัดราชบูรณะ
 • วัดสุทัศนเทพวราราม
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • วัดโสมนัสวิหาร
 • วัดเทพศิรินทราวาส
 • วัดสระเกศ
 • วัดสิตาราม
 • วัดดิสานุการราม
 • วัดพระพิเรนท์
 • วัดพลับพลาชัย
 • วัดคณิกาผล
 • วัดปทุมคงคา
 • วัดกันตุยาราม
 • วัดจักรวรรดิราชาวาส
 • วัดบพิตรภิมุข
 • วัดชัยชนะสงคราม
 • วัดไตรมิตรวิทยาราม
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • วัดราชาธิวาสวิหาร
 • วัดปราสาทบุญญาวาส
 • วัดสุคันธาราม
 • วัดอัมพวัน
 • วัดจันทรสโมสร
 • วัดแก้วฟ้าจุฬามุนี
 • วัดสวัสดิ์วารสีมาราม

รายชื่อวัดที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีในเขตกรุงเทพ 2

 • วัดน้อยนพคุณ
 • วัดใหม่ทองเสน
 • วัดธรรมาภิรตาราม
 • วัดจอมสุดาราม
 • วัดประชาระบือธรรม
 • วัดโบสถ์สามเสน
 • วัดเทวราชกุญชรฯ
 • วัดเลียบราษฎร์บำรุง
 • วัดเวตะวันธรรมาวาส
 • วัดสร้อยทอง
 • วัดมัชณันติการาม
 • วัดจอมสุดาราม
 • วัดไผ่ตัน
 • วัดพรหมวงศาราม
 • วัดใหม่ช่องลม
 • วัดพระราม 9
 • วัดทัศนารุณสุนทริการาม
 • วัดปทุมวนาราม
 • วัดมหาพฤฒาราม
 • วัดหัวลำโพง
 • วัดแก้วแจ่มฟ้า
 • วัดม่วงแค
 • วัดยานนาวา
 • วัดบรมสถล
 • วัดสุทธิวราราม
 • วัดลุ่มเจริญศรัทธา
 • วัดคลองใหม่
 • วัดปริวาศ
 • วัดด่าน
 • วัดทองบน
 • วัดวรจรรยาวาส
 • วัดไผ่เงินโชตนาราม
 • วัดเรืองยศสุทธาราม
 • วัดบางโคล่นอก
 • วัดราชสิงขร
 • วัดเทพลีลา
 • วัดบึงทองหลาง
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดคลองเตยใน
 • วัดภาษี
 • วัดบุญรอดธรรมาราม
 • วัดวชิรธรรมสาธิต
 • วัดบางนานอก
 • วัดบางนาใน
 • วัดศรีเอี่ยม
 • วัดทุ่งลานนา
 • วัดทุ่งเศรษฐี
 • วัดตะกล่ำ
 • วัดลาดบัวขาว

รายชื่อวัดที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีในเขตกรุงเทพ 3

 • วัดกระทุ่ม
 • วัดยางพระอารามหลวง
 • วัดปากบ่อ
 • วัดมหาบุศย์
 • วัดเทพลีลา
 • วัดทองใน
 • วัดขจรศิริ
 • วัดเสมียนนารี
 • วัดหลักสี่
 • วัดดอนเมือง
 • วัดพรหมรังสี
 • วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)
 • วัดสีกัน
 • วัดสายอำพันธ์เอมสาร
 • วัดเทพนิมิตต์
 • วัดคลองบ้านใหม่
 • วัดพระศรีมหาธาตุ
 • วัดไตรรัตนาราม
 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
 • วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
 • วัดเกาะสุวรรณาราม
 • อยู่ดีบำรุงธรรม
 • หนองใหญ่
 • วัดเจริญธรรมาราม
 • วัดบุญศรีมุนีกรณ์
 • วัดคู้บอน
 • วัดทองสัมฤทธิ์
 • วัดบำเพ็ญเหนือ
 • วัดบางเพ็งใต้
 • วัดแสนสุข
 • วัดหนองจอก
 • วัดประยงค์กิตติวนาราม
 • วัดสีชมพู
 • วัดใหม่เจริญราษฎร์
 • วัดสามง่าม
 • ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
 • วัดกัลยาณมิตร
 • วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
 • วัดเวฬุราชิน
 • วัดอินทาราม
 • วัดประยุรวงศาวาส
 • วัดจันทาราม
 • วัดราชคฤห์
 • วัดกระจับพินิจ
 • วัดดาวคะนอง
 • วัดบุคลโล
 • วัดสันติธรรมาราม
 • วัดสุทธาวาส
 • วัดกันตทาราราม
 • วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
 • วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
 • วัดพิชยญาติการาม
 • วัดทองนพคุณ
 • วัดเศวตฉัตร
 • วัดทองเพลง
 • วัดสุทธาราม
 • วัดบางปะกอก
 • วัดหลวงพ่อโอภาสี
 • วัดพุทธบูชา
 • วัดบางบอน
 • วัดนินสุขาราม

สถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ต่างจังหวัด

 • ต้นบุญธรรมสถาณ จ.ชลบุรี
 • วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
 • สำนักปฎิบัติ แสงธรรมส่องชีวิต ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา
 • วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

สถานที่สวดมนต์ข้ามปีภาคกลาง

อยุธยา

 • วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

 • วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง
 • วัดสายไหม อ.ลำลูกกา
 • วัดโบสถ์ อ.สามโคก
 • ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
 • สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล

นนทบุรี

 • วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง
 • วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา

 • วัดบางแก้ว อ.เมือง
 • วัดหนองเสือ อ. พนมสารคาม
 • วัดโสธรวราราม อ.เมือง
 • วัดเขาดิน อ.บางปะกง

ชลบุรี

 • วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม
 • วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • สวนธรรมนรารัตน์วันชัยขันติภาวนาบารมี อ.ศรีราชา
 • วัดเขาบ่อกวางทอง ม.4ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ราชบุรี

 • วัดหนองตาเนิด อ.จอมบึง
 • วัดหนองโพ อ.โพธาราม
 • วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง

ปราจีนบุรี

 • วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี
 • วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 • วัดป่ามะไฟ อ.เมือง
 • วัดมะกรูด อ.กบินทร์บุรี
 • วัดพันศรี อ.กบินทร์บุรี

สมุทรปราการ

 • วัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์

สิงห์บุรี

 • วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง

สระบุรี

 • วัดศรีบุรีรัตนาราม อ.เมือง

อ่างทอง

 • วัดต้นสน อ.เมือง

ระยอง

 • วัดเนินพระ อ.เมือง

ตราด

 • วัดไผ่ล้อม อ.เมือง
 • วัดทุ่งไก่ดัก อ.เมือง

สุพรรณบุรี

 • วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
 • วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
 • วัดสามชุก อ.สามชุก

สมุทรสาคร

 • วัดปทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว
 • วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง

เพชรบุรี

 • วัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

กาญจนบุรี

 • วัดหนองอำเภอจีน อ.เลาขวัญ

นครปฐม

 • วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง

นครนายก

 • วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์

สวดมนต์ข้ามปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

 • วัดสระตะเฆ่ อ.โนนไทย
 • วัดโคกศรีษะเกษ อ.ปักธงชัย
 • วัดท่าหลวง อ.พิมาย
 • วัดสุทธจินดา อ.เมือง
 • วัดอิสาน อ.เมือง
 • วัดปอแดง อ.ปักธงชัย
 • วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง

ขอนแก่น

 • วัดพิศาล อ.สีชมพู
 • วัดหนองแวง อ. เมืองขอนแก่น
 • วัดโพธิ์ อ.เมือง

มหาสารคาม

 • วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) อ.เมือง
 • วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง
 • วัดโสมนัส อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • วัดกลางกุดรัง อ.กุดรัง

ร้อยเอ็ด

 • วัดทุ่งรังษี อ.พนมไพร
 • วัดป่าตถตาราม อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
 • วัดโพธิการาม อ.โพนสูง
 • วัดสระเกษ อ.สระเกษ
 • วัดท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง
 • วัดเจริญราษฎร์ อ.สุวรรณภูมิ

สุรินทร์

 • วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี
 • วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท

สกลนคร

 • วัดบูรพาภิรมย์ อ.ส่องดาว
 • วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 • วัดโนนสว่างภิรมย์ อ.วานรนิวาส

อำนาจเจริญ

 • วัดเทพมงคล อ.เมือง
 • วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง

อุบลราชธานี

 • วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง
 • วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง

กาฬสินธุ์

 • วัดโพนวิมาน อ.เขาวง
 • วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์
 • วัดสิมนาโก อ.กุฉินารายณ์
 • วัดชัยมงคลโคกค่าย อ.ยางตลาด

ศรีสะเกษ

 • วัดสว่าง อ.กันทรลักษ์
 • วัดกลางขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
 • วัดดอนใหญ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน
 • วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง
 • วัดศรีห้วยทับทัน อ.ทับทัน
 • วัดบ้านโดด ต.โดด อ.โพธิ์สรีสุวรรณ
 • วัดสิริวราวาส ต.น้ำอ้อม อ.กันทราลักษ์
 • วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์

บุรีรัมย์

 • วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง
 • วัดไผ่น้อย อ.เมือง

เลย

 • วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง

อุดรธานี

 • วัดมัฌชิมาวาส อ.เมือง

ยโสธร

 • วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว

หนองคาย

 • วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง
 • วัดศรีชมชื่น อ. เมือง
 • วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อ.เมือง

สระแก้ว

 • วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร

ชัยภูมิ

 • วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง

สวดมนต์ข้ามปีภาคเหนือ

เชียงใหม่

 • วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง
 • วัดบ้านขุน อ.ฮอด
 • วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 • วัดสันกำแพง อ.สันกำแพง
 • วัดพระสิงห์ อ.เมือง
 • ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย
 • วัดศรีโสดา อ.เมือง

พิษณุโลก

 • วัดกำแพงมณี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 • วัดพระศรีรัตนมหาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง

สุโขทัย

 • วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 • วัดสวรรคาราม อ.สวรรคาราม
 • วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อ.ศรีนคร
 • วัดศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง
 • วัดไทยชุมพล อ.เมือง

ลำปาง

 • วัดสบลืน อ.วังเหนือ
 • วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 • วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง
 • วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง
 • วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง

พิจิตร

 • วัดบ้านน้อย อ.โพทะเล
 • วัดท่าหลวง อ.เมือง

อุตรดิตถ์

 • วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง
 • วัดหาดสองแคว อ.ตรวน
 • วัดศรีอุทุมพร อ.ลับแล

เชียงราย

 • วัดเชตะวัน อ.เมือง
 • วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคล อ. เมือง
 • วัดพระแก้ว อ.เมือง
 • วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
 • วัดพระยอดขุนพล อ.เวียงป่าเป้า

ลำพูน

 • วัดเมืองง่า อ.เมือง
 • วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง
 • ศูนย์อบรมศีลธรรม
 • วัดหนองผำ อ.ป่าซาง

พะเยา

 • วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง
 • วัดศรีโคมคำ อ. เมือง

น่าน

 • วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง

แพร่

 • สำนักสงฆ์ดอยขาน้อย อ.เมือง

กำแพงเพชร

 • วัดบรมธาตุ อ.เมือง

แม่ฮ่องสอน

 • วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง

เพชรบูรณ์

 • วัดเพชรวราราม อ.เมือง
 • วัดวังชมพู อ.เมือง พังงา
 • วัดประชุมโยธี อ.เมือง

สวดมนต์ข้ามปีภาคใต้

นครศรีธรรมราช

 • วัดพระพรหม อ.พระพรหม
 • วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง
 • วัดพระบรมธาตุ

ตรัง

 • วัดเขาไม้แก้ว อ.สิงกา

สตูล

 • วัดนิคมพัฒนาราม (ผังเจ็ด) อ.มะนัง

สงขลา

 • วัดคลองแห อ.หาดใหญ่
 • วัดโคกสมานคุณ อ.เมือง
 • วัดถาวรวราราม อ.เมือง

นราธิวาส

 • วัดพรหมนิวาส
 • วัดชลธาราวาส

พัทลุง

 • วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์
 • วัดตะโหมด อ.ตะโหมด

กระบี่

 • วัดถ้ำเสือ อ.เมือง

ระนอง

 • วัดตะโปทาราม อ.เมือง

สุราษฎร์ธานี

 • วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์

ภูเก็ต

 • วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ประจวบคีรีขันธ์

 • อาศรมสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

 • วัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

กระบี่

 • วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.กระบี

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button