ข่าว

สมัครสอบ ก.พ. 63 เปิดสอบ ภาค ก. ปี 63 แล้ว!

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ก.พ. คือ
ภาพจาก freepik.com

ก.พ.

ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2471 โดยมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า “ก.ร.พ.” หรือ “คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน” เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับราชการพลเรือน และจัดการศึกษาให้นักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือนที่ส่งไปศึกษายังต่างประเทศ

ต่อมาได้เปลี่ยนจากชื่อจาก ก.ร.พ. เป็น ก.พ. ทำหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปจนถึงการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของ ก.พ. จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม ด้วยการพิจารณา และดำเนินการเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่ดีมีความรู้ ความสามารถสูง ให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานและโดยประหยัดรวมถึงการรักษาขวัญและส่งเสริมกำลังใจ ในการทำงานของข้าราชการเป็นส่วนรวม ถือเป็นการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้มีความพร้อมและสามารถผลักดันนโยบายของรัฐให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ อันจะช่วยให้ประเทศชาติก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

สมัครสอบ ก.พ. 63

สมัครสอบ ก.พ. 63

สอบภาค ก. 2563 มี 2 แบบ เลือกสมัครสอบได้ แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น สมัครสอบได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com

สอบ e-Examสอบ Paper & Pencil
วุฒิที่รับสมัครป.ตรี และ ป.โททุกระดับวุฒิ
สมัครสอบ (สมัครได้ครั้งเดียว)เริ่ม 6 ก.พ. 63 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะเต็ม หรือ ไม่เต็มจะปิด 27 ก.พ. 63เริ่ม 6 ก.พ. 63 เวลา 08.30 น. ถึง 27 ก.พ. 63
ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยื่นการสมัคร6 – 28 ก.พ. 63 (ภายในเวลา 22.00 น.)
อัพโหลดรูป ก.พ. 13 ก.พ. 63 – 26 มี.ค. 6317 มี.ค. 63 – 26 มิ.ย. 63
ประรายชื่อผู้สมัครสอบ12 มี.ค. 6317 มี.ค. 63
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ12 มี.ค. 63 19 พ.ค. 63
วันสอบป.โท รอบสอบที่ 1 ศ. 27 มี.ค. 63 ป.ตรี รอบสอบที่ 2 – 5 ส. 28 – อ. 31 มี.ค. 6328 มิ.ย. 63 ทุกระดับวุฒิ
ประกาศผลสอบ ก.พ. 6330 เม.ย. 6310 ก.ย. 63
พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ 30 เม.ย. 63 17 ก.ย. 63
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสมัครสอบภาค ก. 63

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสมัครสอบภาค ก. 63

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563

 • เลือกการสอบได้แบบใดแบบหนึ่ง
 • กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล และหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก.
 • กรอกข้อมูลการสมัครสอบ
 • จ่ายเงินค่าธรรมเนียมสอบ
 • รอประกาศรายชื่อผู็สมัครสอบ
ก.พ. ปรับหลักสูตรภาค ก. ใหม่เริ่มใช้ ปี 63

ก.พ. ปรับหลักสูตรภาค ก. ใหม่เริ่มใช้ ปี 63

การสอบคัดเลือก ก.พ. ในปี 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของวิชาที่ใช้สอบ โดยมีการเพิ่มรายวิชากฎหมายเข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 หัวข้อ

 1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 4. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

เกณฑ์คะแนน ก.พ.

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ต้องได้
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 100
วิชาภาษาไทย 50
รวมทั้งหมด 15090
2. วิชาภาษาอังกฤษ 5025

เกณฑ์ผ่านระดับ ป.โท

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ต้องได้
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 100
วิชาภาษาไทย 50
รวมทั้งหมด 15097.5
2. วิชาภาษาอังกฤษ 5025

สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษสามารถส่งหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP, TOEIC, TOEFL, IELTS และ TU-GET) ย้อนหลังได้

เพื่อเป็นการตัดปัญหาเราสามารถสอบภาษาอังกฤษก่อนได้โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้มีดังนี้

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้คะแนนเต็มคะแนนต้องได้อย่างน้อย
TOEFL 12060
TOEIC 990495
IELTS 94.5
CU-TEP 12060
TU-GET 1000500

** ผลการทดสอบที่นำไปยื่นต้องยังไม่หมดอายุ **

 แนวข้อสอบ ก.พ.

จำนวนข้อสอบ ก.พ.

อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 2561 – 2562

ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ ภาษาไทย20 ข้อ ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
อนุกรม 5 เรียงประโยค 5 CONVERSATION 5
เลขทั่วไป 4 แต่งประโยค 5 VOCABULARY 5
โอเปอเรตต์1 บทความสั้น 10 STRUCTURE 5
ตาราง 5 READING 10
อุปมาอุปไมย 5
เงื่อนไขสัญลักษณ์ 5
เงื่อนไขภาษา 5
สดมภ์5
ตรรกศาสตร์5

แนวข้อสอบ ก.พ.

ระเบียบการเข้าสอบ ก.พ.

ระเบียบการเข้าสอบ ก.พ.

การแต่งกาย

 • สุภาพเรียบร้อย หรือ ชุดเครื่องแบบ

เอกสารหลักฐาน

 • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ของที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

 • ดินสอ 2B หรือมากกว่า
 • ปากกา
 • ยางลบดินสอ
 • กระเป๋าเงินใบเล็ก

เวลาสอบ

 • เจ้าหน้าที่จะเชิญผู้สอบให้เข้าห้องสอบในช่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเวลาเริ่มสอบ
 • เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที

ข้อห้าม

 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพหรือเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ
 • ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ กระเป๋า เครื่องที่ใช้คำนวณได้ หรืออุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ
 • ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button