ข่าว

ไทยรัฐ ประกาศลดคน! โครงการลาออกด้วยความสมัครใจ

ประกาศหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประกาศลดคน โครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 61 ลงนามโดย ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมการชดเชยตามอายุงานตั้งแต่ 120 วัน ถึงมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ 30-300 วัน

ไทยรัฐ ลาออก

ไทยรัฐ โครงการลาออกด้วยความสมัครใจ

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์สิ่งพิมพ์ของบริษัท ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้สภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดโครงสร้างและอัตรากำลังคน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้พนักงานสมัครเข้าโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับรับความเลหือ มีรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารอัตรากำลังภายในองกรค์ของแต่ละสาย/ฝ่าย อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยรวมในระยะยาว

หลักการของโครงการ

 1. เป็นความประสงค์และสมัครใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
 2. เป็นสิทธิ์ฝ่ายเดียวของบริษัทฯ ในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้พนักงานลาออกตามโครงการ โดยเฉพาะตำแหน่งงานหลัก (Key Position) และตำแหน่งงานสำคัญ (Critical Position) ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และใช้ความรู้ และประสบการณ์เฉพาะที่ไม่สามารถหาผู้ปฎิบัติงานแทนได้ และ/หรืออาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 3. กรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จนทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับพนักงานที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกลับเข้าทำงานในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครืออีก
ไทยรัฐ ลาออก

คุณสมบัติของพนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

พนักงานสังกัดบริษัท วชรพล จำกัด ทุกระดับ ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

วิธีการดำเนินการ

 1. พนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์ ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 ธันวาคม 2561
 2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติพนักงาน ที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการและจัดทำรายชื่อ เพื่อนำเสนอในการพิจารณาของสายบังคับบัญชา ตามขั้นตอนต่อไป
 3. ผลการพิจารณาอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ไทยรัฐ ลาออก

ผลประโยชน์ตอบแทนตามโครงการ

 1. เงินช่วยเหลือตามอายุงานโดยให้นับอายุงานตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
 2. เงินช่วยเหลือพิเศษอีก 30 วัน
 • อายุงานครบ 120 วันขึ้นไป แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
 • อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
 • อายุงานครบ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
 • อายุงานครบ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
 • อายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

กำหนดวันมีผลให้ออกตามโครงการ

พนักงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือ

พนักงานที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเช็ค ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button