iPad

iPad จัดว่าเป็นคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่ง สำหรับการพกพาติดตัว สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานพื้นฐานที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้งาน

Back to top button