PagPag

PagPag อาหารคนจนใน ฟิลิปปินส์ คนยากจนกลุ่มหนึ่งในฟิลิปปินส์ นำเศษอาหารประเภท กระดูกไก่ ที่ถูกทิ้งจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด มาผ่านการรีไซเคิล เพื่อนำมาประกอบอาหารที่พวกเขาเรียกว่า PagPag

Back to top button