เรื่องน่าสนใจ

ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็นในการทํางาน

ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 ที่คนรุ่นใหม่ต้องมีติดตัว จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ คือ Mindsets, Literacy และ Skills ทัศนคติ ความสามารถ และ ทักษะ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทักษะที่ควรมี ทัศนคติ (Mindsets)

ทัศนคติ (Mindset)

ทัศนคติ คือ กระบวนการทางความคิด การปรับทัศนคติ มองโลกในแง่มุมที่ควรจะเป็น การปรับความชอบหรือนิสัย หรือการจัดลำดับความคิดของเราด้วยตัวของเราเอง

ทัศนคติแบบสากล (Global Mindset)

Global Mindset คือ ทัศนคติแบบสากล เป็นการมองภาพในมุมกว้าง ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะความรู้ในประเทศ แต่ต้องรู้ให้เท่าทันโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยพิจารณาข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง แล้วนำไปคิดวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจความเป็นไปของโลก ซึ่งทัศนคติแบบสากลนี้ ถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำ เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

สำนึกความยั่งยืน (Sustainability Mindset)

เป็นพื้นฐานของการสร้างแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น เราเริ่มจาก Mindset ของคนในองค์กร เมื่อเราเชื่อเหมือนกัน ก็ทำให้เราทำธุรกิจบนหลักพื้นฐานของจริยธรรม มีความเป็นธรรมต่อทั้งลูกค้า และคู่ค้า พนักงาน และสังคม เมื่อเคลื่อนแนวคิดนี้ไปด้วยกัน ก็จะเกิดเป็นขบวนการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และตอบโจทย์เรื่องการทำธุรกิจให้ยั่งยืนได้

ทักษะที่ควรมี ความสามารถ Literacy

ความสามารถ (Literacy)

Literacy คือ ความสามารถที่เข้าใจภาษาในระดับที่เหมาะกับการติดต่อสื่อสาร และโดยทั่วไปทำให้ทำงานได้สมบูรณ์ตามระดับสังคมต่างๆ

มาตรฐานสำหรับการรู้หนังสือ มีความหลากหลายระหว่างสังคม เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะรวมถึงพื้นฐานทางตัวเลข มีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้ แต่สามารถอ่านตัวเลขได้ และบางส่วนอาจเคยเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่รู้หนังสือมาก่อน แต่จะอาศัยการออกเสียง รูปภาพและส่วนประกอบกราฟิกในรูปแบบของดิจิทัล ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่จำเป็นต้องอ่านออก เขียนได้ แต่เราก็สามารถรับรู้ได้จากวิธีที่หลากหลายตามแนวความคิดของ การรู้หนังสือ

ความสามารถดิจิตอล (Digital Literacy)

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy)

ความรู้เรื่องทางการเงิน เริ่มเป็นที่พูดถึงขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิต และหลายคนก็เริ่มมองว่าภาครัฐต้องมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังความรู้เรื่องทางการเงินตั้งแต่เด็ก สำคัญไม่แพ้การสอนให้เด็กๆ อ่านออกเขียนได้

คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ต้องการใช้ชีวิตอิสระ มากกว่างานประจำทำให้รายได้ไม่แน่นอน และขาดสวัสดิการมั่นคงนิยมหาเงินเพื่อใช้มากกว่าเก็บ อัตราการเป็นหนี้สูงขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อยจึงต้องรู้จักหลักบริหารการเงินให้ดี เข้าใจหลักความเสี่ยงกับผลตอบแทน รู้ทันการหลอกลวง

ความสามารถทางสังคม (Social Literacy)

ความสามารถทางสังคมหมายถึงวัฒนธรรมแบบการมีส่วนร่วม ซึ่งถูกพัฒนาผ่านความร่วมมือและเครือข่าย เยาวชนต้องการทักษะสำหรับการทำงานภายในเครือข่ายทางสังคม เพื่อการรวบรวมความรู้ การเจรจาข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการผสานความขัดแย้งของข้อมูล

ทักษะที่ควรมี ทักษะ Skills

ทักษะ (Skill)

ทักษะ (Skill) คือ ความชัดเจนหรือความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะทางด้านร่างกาย สติปัญญาและสังคม เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ การฝึกฝน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสอนและการจัดการ ตัวอย่างการใช้ทักษะ เช่น ครูมีทักษะการใช้คำถาม การนำเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อการสอน นักเรียนมีทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดคำนวณ หรือทักษะทางสังคม

ทักษะคล่องแคล่ว (Agility)

จำเป็นมากที่สุดในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว แรง และมักมาแบบไม่คาดหมาย เช่น โควิด ดังนั้นการเจอปัญหาใหม่ๆแล้วสามารถ “ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน เดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก ลดผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสจากสถานการณ์ใหม่ที่มาถึง” ความเชี่ยวชาญเหล่านี้เรียกว่าทักษะคล่องแคล่วที่ต้องถูกฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาทั้งในสถานศึกษา และที่ทำงาน

ทักษะคน (People Skill)

การทำงานเป็นทีม เพราะแนวโน้มอนาคตงานมักเป็นโปรเจคข้ามฝ่าย ข้ามแผนก ข้ามประเทศ การทำงานกับคนที่มีความแตกต่างหลากหลายให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นทักษะสำคัญ

ทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ทักษะผู้ประกอบการก็คือทักษะแบบเถ้าแก่หรือเถ้าแก่เนี้ย ที่ต้องรู้หลายเรื่องแบบบูรณาการ จัดการงานให้สำเร็จแบบเบ็ดเสร็จภายใต้ความไม่แน่นอนสูง และทรัพยากรที่จำกัด ซึ่งจะกลายเป็นทักษะที่ต้องใช้ไม่ใช่แค่ในธุรกิจส่วนตัว แต่ในงานแทบทุกระดับขององค์กรแทบทุกประเภท

ทักษะสื่อสาร (Communication)

ความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเล่าเรื่องราวให้คนเข้าใจและจดจำได้ในเวลาอันสั้น ควบคู่กับความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์ ที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบัติตามซึ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร และผู้ประกอบการ

ที่มา – AgendaPlatform

อ่านต่อ
Back to top button

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytics

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า