วันสำคัญ

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมของโลกเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day; WED) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์

ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก

ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1300 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2517 เพียงโลกเดียวในช่วง Expo ’74 (Only one Earth during Expo ’74) – เมืองเจ้าภาพ : United States
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2518 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (Human Settlements) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2519 น้ำ: ทรัพยากรที่สำคัญสำหรับชีวิต (Water: Vital Resource for Life) – เมืองเจ้าภาพ : Canada
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2520 ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมของชั้นโอโซน การสูญเสียที่ดินและการเสื่อมสภาพของดิน (Ozone Layer Environmental Concern; Lands Loss and Soil Degradation) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2521 การพัฒนาโดยไม่ทำลาย (Development Without Destruction) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2522 อนาคตเดียวสำหรับลูกหลานของเรา – การพัฒนาที่ไม่ทำลายล้าง (Only One Future for Our Children – Development Without Destruction) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2523 ความท้าทายใหม่สำหรับทศวรรษใหม่: การพัฒนาโดยไม่ทำลาย (A New Challenge for the New Decade: Development Without Destruction) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2524 น้ำบาดาล; สารเคมีเป็นพิษในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ (Ground Water; Toxic Chemicals in Human Food Chains) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2525 สิบปีหลังจากสตอกโฮล์ม (การต่ออายุของความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม) (Ten Years After Stockholm (Renewal of Environmental Concerns)) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2526 การจัดการและกำจัดของเสียอันตราย: ฝนกรดและพลังงาน (Managing and Disposing Hazardous Waste: Acid Rain and Energy) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2527 ทะเลทราย (Desertification) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2528 เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม (Youth, Population and Environment)
  – เมืองเจ้าภาพ : Pakistan

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2529 ต้นไม้เพื่อสันติภาพ (A Tree for Peace) – เมืองเจ้าภาพ : Canada
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2530 การมีส่วนร่วมของสาธารณชนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development) – เมืองเจ้าภาพ : Kenya
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2531 การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (When people put the environment first, development will last) – เมืองเจ้าภาพ : Thailand
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2532 ภาวะโลกร้อน (Global Warming, Global Warming) – เมืองเจ้าภาพ : Belgium
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2533 เด็กและสิ่งแวดล้อม (Children and the Environment (Our Children, Their Earth)) – เมืองเจ้าภาพ : Mexico
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2534 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change : Need for Global Partnership) – เมืองเจ้าภาพ : Sweden
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2535 เพียงโลกเดียว: ดูแลและแบ่งปัน (Only One Earth : Care and Share) – เมืองเจ้าภาพ : Brazil
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2536 ความยากจนและสิ่งแวดล้อม: ทำลายวงจรอุบาทว์ (Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle) – เมืองเจ้าภาพ : People’s Republic of China
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2537 โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน (One Earth, One Family) – เมืองเจ้าภาพ : United Kingdom
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2538 ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก (We The Peoples, United for the Global Environment) – เมืองเจ้าภาพ : South Africa
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2539 รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา (Our Earth, Our Habitat, Our Home) – เมืองเจ้าภาพ : Turkey
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2540 เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth) – เมืองเจ้าภาพ : Republic of Korea
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2541 เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน (For Life on Earth “Save our Seas”) – เมืองเจ้าภาพ : Russian Federation
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2542 รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม (“Our Earth, Our Future…Just Save It”) – เมืองเจ้าภาพ : Japan
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2543 ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา (2000 The Environment Millennium : Time to Act) – เมืองเจ้าภาพ : Australia
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2544 เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต (CONNECT with the World Wide Web of Life) – เมืองเจ้าภาพ : Italy , Cuba

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2545 ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต (Give Earth a Chance) – เมืองเจ้าภาพ : People’s Republic of China
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2546 รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน (Water – Two Billion People are Dying for it !) – เมืองเจ้าภาพ : Lebanon
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2547 ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย (Wanted! Sea and Oceans – Dead or Live ?) – เมืองเจ้าภาพ : Spain
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2548 เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก (GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET !) – เมืองเจ้าภาพ : United States
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2549 เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ (DON’T DESERT DRYLANDS !) – เมืองเจ้าภาพ : Algeria
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2550 ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง (MELTING ICE-A HOT TOPIC) – เมืองเจ้าภาพ : England
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2551 ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy) – เมืองเจ้าภาพ : New Zealand
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2552 คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน (Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change) – เมืองเจ้าภาพ : Mexico
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก (Many Species One Planet One Future) – เมืองเจ้าภาพ : Bangladesh
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2554 ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests : Nature at your Service) – เมืองเจ้าภาพ : India
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2555 คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy : Does it include you?) – เมืองเจ้าภาพ : Brazil
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 คิด กิน อยู่ (Think. Eat. Save.) – เมืองเจ้าภาพ : Mongolia
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก (Raise your voice not the sea level) – เมืองเจ้าภาพ : Barbados
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2558 ฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก (Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care) – เมืองเจ้าภาพ : Italy
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ (Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade) – เมืองเจ้าภาพ : Angola
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ (Connecting People to Nature : I’m With Nature) – เมืองเจ้าภาพ : Canada
 • คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 รักษ์โลก เลิกพลาสติก (Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it!) – เมืองเจ้าภาพ : India

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

การจัดงานในวันสิ่งแวดล้อม อาจจะทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและร่วมมือทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเราไว้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้โลกได้อยู่กับเรานาน ๆ

จัดนิทรรศการด้านพลังงาน

การจัดงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้โลกสวยด้วยมือเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชน หรือสถาบัน เพื่อให้ระลึก และช่วยกันอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก

กิจกรรมการปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้ เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป รวมถึงการคัดแยกก่อนจะทิ้งเป็นขยะ เปลี่ยนสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยกันปลูกต้นไม้อีก 5 เท่าจึงจะเพียงพอ เพราะปริมาณการใช้ไม้และจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงในปัจจุบันนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการปลูกต้นไม้โตเร็วมากกว่าที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันมากถึง 5 เท่า จึงจะเพียงพอกับการใช้ประโยชน์ในอนาคต

แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น

กิจกรรมการแยกขยะ ด้วยการทำโครงการไม่ทิ้งเศษกระดาษลงในถังกับขยะอื่น ๆ เพราะจะทำให้กระดาษเปรอะเปื้อนไขมันและเศษอาหารจะทำให้เศษกระดาษนั้นนำไปผลิตใหม่อีกไม่ได้ และแหล่งสร้างขยะกระดาษที่สำคัญก็คือหนังสือพิมพ์ หน้าที่เป็นขยะกระดาษโดยผู้อ่านไม่ได้อ่าน ก็คือหน้าโฆษณาธุรกิจ นั่นคือการทำลายกระดาษสะอาดและสร้างขยะกระดาษให้เกิดขึ้นจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน ส่วนขวดแก้วทุกชนิดที่บรรจุของเมื่อใช้แล้วควรทำความสะอาด และแยกชนิดของแก้ว และแยกสีของแก้วด้วยนำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้ง หรือขายแก่คนรับซื้อเศษโลหะ

ลดใช้ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน และการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งและหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

เพลงวันสิ่งแวดล้อมโลก

Our cosmic oasis, cosmic blue pearl
the most beautiful planet in the universe
all the continents and the oceans
united we stand as flora and fauna
united we stand as species of one earth
different cultures, beliefs and ways
we are humans, the earth is our home
all the people and the nations of the world
all for one and one for all
united we unfurl the blue flag.

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button