Michelin Guide

Michelin Guide คือ สำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องราวของ Michelin Guide มาก่อนต้องบอกว่า มันคือการจัดอันดับร้านอาหารโดยการให้ดาว 1 ดาว 2 ดาว และ 3 จากร้านที่คุณภาพดี

Back to top button