เกษียณ

เกษียณ คือ สิ้นสุดการทำงานหรือรับราชการ โดยปกติแล้ว เกษียณอายุจะมีกำหนดอายุที่ชัดเจน เช่น ข้าราชการจะเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ในปัจจุบัน ก็มีการกำหนดอายุเกษียณที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น เกษียณเมื่ออายุครบ 55 ปี หรือ 65 ปี เป็นต้น

การเกษียณเป็นช่วงเวลาที่บุคคลได้หยุดพักจากการทำงานหรือรับราชการ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายด้าน เช่น รายได้ลดลง หน้าที่รับผิดชอบลดลง ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานลดลง เป็นต้น

การเตรียมตัวสำหรับการเกษียณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

Back to top button