เรื่องน่าสนใจ

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คืออะไร?

โลกทุกวันนี้ซับซ้อนกว่าที่เคยเป็นมา เต็มไปด้วยข้อมูล ความคิดเห็น และตัวเลือกมากมายจนล้นหลาม เพื่อนำทางภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนนี้และทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้ เราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของเรา บทความนี้จะแนะนำว่าการคิดเชิงวิพากษ์คืออะไร เหตุใดจึงสำคัญ และคุณจะปรับปรุงและนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ของชีวิตได้อย่างไร

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือ?

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คืออะไร?

คำนิยาม

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือ กระบวนการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือตัดสินใจ มันเกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามสมมติฐาน การพิจารณาหลายมุมมอง และการชั่งน้ำหนักหลักฐานเพื่อสร้างการตัดสินที่มีเหตุผล

ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์

ในโลกที่ข้อมูลมีมากมายและเข้าถึงได้ง่าย การคิดเชิงวิพากษ์มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย ช่วยให้เราแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น อคติ และประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นพลเมืองที่รอบรู้มากขึ้น

องค์ประกอบของ Critical Thinking

ทักษะ

การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวข้องกับชุดของทักษะทางปัญญา ได้แก่ :

 • การวิเคราะห์: แบ่งแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย ๆ
 • การประเมิน: การประเมินคุณภาพของข้อมูลและข้อโต้แย้ง
 • การอนุมาน: การสรุปผลตามหลักฐานและเหตุผล
 • คำอธิบาย: อธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังข้อสรุปอย่างชัดเจน
 • การควบคุมอารมณ์ตนเอง: การติดตามและปรับกระบวนการคิดของตนเอง

ทัศนคติ

นอกจากทักษะแล้ว นักคิดเชิงวิพากษ์ยังมีทัศนคติบางอย่าง เช่น:

 • ใจกว้าง: เปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ ๆ
 • ความสงสัย: การตั้งคำถามสมมติฐานและการอ้างสิทธิ์
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญา: ตระหนักถึงขีด จำกัด ของความรู้ของตนเอง
 • ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา: การค้นหาข้อมูลและมุมมองใหม่ ๆ
 • ความเพียรทางปัญญา: ยังคงมีความยากลำบากหรือความสับสน

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ขั้นตอน

กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์มักเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

 • การระบุปัญหาหรือปัญหา
 • การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา
 • สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุป
 • การสื่อสารข้อสรุปและเหตุผลเบื้องหลัง

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์:

 • การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • การประเมินความน่าเชื่อถือของบทความข่าว
 • การเลือกระหว่างข้อเสนองานต่าง ๆ
 • การกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการแก้ปัญหาในที่ทำงาน
 • การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาพยาบาล

เคล็ดลับในปรับปรุงการคิดเชิงวิพากษ์

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ต้องอาศัยการฝึกฝนและความพยายาม กลยุทธ์บางอย่างที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ ได้แก่ :

 • การถามคำถามและการตั้งสมมติฐานที่ท้าทาย
 • ค้นหามุมมองและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
 • ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการโต้วาทีด้วยความเคารพ
 • สะท้อนกระบวนการคิดและอคติของตนเอง
 • ใช้เทคนิคการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น วิธีการแบบโสคราตีส เพื่อวิเคราะห์ข้อโต้แย้งและความคิด

การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ในชีวิตประจำวัน

การคิดเชิงวิพากษ์ไม่ได้มีไว้สำหรับสถานการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพเท่านั้น ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วย วิธีการใช้การคิดเชิงวิพากษ์ในกิจกรรมประจำวันมีดังนี้

 • ตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล เช่น การลงทุนและการจัดทำงบประมาณ
 • ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่พบในสื่อสังคมออนไลน์หรือข่าว
 • วิเคราะห์โฆษณาและการเรียกร้องทางการตลาดเพื่อให้เลือกซื้อได้ดีขึ้น
 • การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของทางเลือกในการดำเนินชีวิต เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
 • มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการโต้วาทีกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว

บทบาทของการคิดเชิงวิพากษ์ในการศึกษา

การคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักเรียนทุกระดับการศึกษา ช่วยให้พวกเขา:

 • พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหัวข้อเรื่อง
 • เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาของพวกเขา
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารของพวกเขา
 • เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระและกำกับตนเองได้มากขึ้น
 • เตรียมพร้อมสำหรับความต้องการของวิทยาลัยและที่ทำงาน

นักการศึกษาสามารถส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์โดยผสมผสานกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม การวิเคราะห์ และการไตร่ตรองในแผนการสอน

การคิดเชิงวิพากษ์ในที่ทำงาน

ในที่ทำงาน การคิดเชิงวิพากษ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ:

 • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการและขั้นตอน
 • การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมที่หลากหลาย
 • ระบุโอกาสสำหรับนวัตกรรมและการปรับปรุง

นายจ้างให้ความสำคัญกับนักคิดเชิงวิพากษ์สำหรับความสามารถในการสำรวจความคลุมเครือ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และสร้างวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์

ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหา

การคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ บุคคลสามารถ:

 • ระบุสาเหตุของปัญหา
 • สร้างโซลูชันที่มีศักยภาพหลายรายการส.
 • ประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก
 • เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุดตามหลักฐานที่มีอยู่
 • ตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิผลของโซลูชันที่เลือก และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

ความท้าทายในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากปัจจัยหลายประการ:

 • อคติทางความคิด ซึ่งอาจนำไปสู่การคิดที่ผิดเพี้ยนและการตัดสินที่ผิดพลาด
 • อุปสรรคทางอารมณ์ เช่น ความกลัวหรือการป้องกัน ซึ่งอาจขัดขวางการเปิดใจกว้างและการไตร่ตรองตนเอง
 • อิทธิพลทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งเสริมวิธีคิดบางอย่างและกีดกันผู้อื่น
 • การเปิดรับมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างจำกัด
 • การฝึกฝนไม่เพียงพอในการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในสถานการณ์จริง

การคิดเชิงวิพากษ์และความฉลาดทางอารมณ์

การคิดเชิงวิพากษ์และความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะเสริม ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ตลอดจนเห็นอกเห็นใจและตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบูรณาการการคิดเชิงวิพากษ์เข้ากับความฉลาดทางอารมณ์ บุคคลสามารถตัดสินใจอย่างสมดุลและรอบรู้มากขึ้น สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยทักษะที่มากขึ้น

วิธีการส่งเสริมวัฒนธรรมของการคิดเชิงวิพากษ์

การสร้างวัฒนธรรมของการคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเปิดใจกว้าง ความอยากรู้อยากเห็น และความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญา วิธีการบางอย่างในการส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ ได้แก่ :

 • กระตุ้นให้เกิดคำถามและการถกเถียง
 • ให้คุณค่ากับมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย
 • ให้โอกาสในการทบทวนและประเมินตนเอง
 • นำเสนอข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และสร้างแบบจำลองพฤติกรรมการคิดเชิงวิพากษ์
 • รู้จักและให้รางวัลกับความสำเร็จในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ประโยชน์ของ Critical Thinking

การคิดเชิงวิพากษ์มีประโยชน์มากมาย ได้แก่:

 • ปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • ปรับปรุงทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
 • ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น
 • เพิ่มความตระหนักในตนเองและการเติบโตส่วนบุคคล
 • ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในประเด็นและหัวข้อที่ซับซ้อน
 • ความสามารถในการประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจเลือกอย่างรอบรู้
 • การเพิ่มขีดความสามารถในฐานะพลเมืองเชิงรุกและรอบรู้

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์

มีความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ที่สามารถขัดขวางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้:

 • การคิดเชิงวิพากษ์ใช้ได้กับบางวิชาหรือสาขาวิชาเท่านั้น ในความเป็นจริง การคิดเชิงวิพากษ์ใช้ได้กับทุกด้านของชีวิต รวมถึงบริบทส่วนตัว อาชีพ และวิชาการ
 • การคิดเชิงวิพากษ์เป็นความสามารถตามธรรมชาติ แม้ว่าบางคนอาจมีความโน้มเอียงตามธรรมชาติต่อการคิดเชิงวิพากษ์ แต่เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาผ่านการฝึกฝนและประสบการณ์
 • การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการโต้แย้งหรือเชิงลบ การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามและประเมินความคิด แต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งมุ่งไปสู่ข้อสรุปที่มีเหตุผล

สรุป

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จส่วนบุคคลและในอาชีพ การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทำให้เราสามารถสำรวจความซับซ้อนของชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความหมายมากขึ้น การปลูกฝังวัฒนธรรมของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเปิดใจกว้าง ความอยากรู้อยากเห็น และความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญา รวมถึงการเปิดรับมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์?

การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือตัดสินใจ ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์มุ่งเน้นไปที่การสร้างแนวคิด วิธีแก้ไข หรือมุมมองใหม่ๆ

สามารถสอนการคิดเชิงวิพากษ์ได้หรือไม่?

ใช่ การคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาผ่านการฝึกฝน ประสบการณ์ และกิจกรรมการศึกษาที่กำหนดเป้าหมาย

เหตุใดการคิดเชิงวิพากษ์จึงมีความสำคัญในที่ทำงาน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การประเมินกระบวนการและขั้นตอน การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และการระบุโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับปรุง

ฉันจะพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างไร

กลยุทธ์บางอย่างในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การถามคำถาม ค้นหามุมมองที่หลากหลาย ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้น ใคร่ครวญกระบวนการคิดของคุณเอง และใช้เทคนิคการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น วิธีการแบบโสคราตีส

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button