วันสำคัญ

วันเด็กแห่งชาติ ประวัติและคำขวัญวันเด็ก ปี 2566

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี วันเด็ก 2566 ตรงกับวัน 14 มกราคม 2023 และยังมีการให้คำขวัญเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่ว่ามิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป

ประวัติวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ ประวัติและคำขวัญ ปี 2023

วันเด็กแห่งชาติ เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

จนกระทั่งในปี 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี 2508 เป็นต้นมา การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในแต่ละปีนั้น มีจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและต่อสังคม สอนให้มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กที่ถูกจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาตินั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่ และรูปแบบของแต่ละชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ในวันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาลจะเปิดให้เด็ก ๆ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า รวมถึงมีโอกาสได้นั่งบนเก้าอี้ทำงานจริงของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย หรืออย่างฐานทัพอากาศก็จะมีการจัดแสดงเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการจริง แต่กิจกรรมวันเด็กที่เราจะเห็นได้อยู่ทั่วไปเลย คือ การแจกของรางวัล ขนม ไอศกรีมให้กับเด็ก ๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมวันเด็กที่ทำให้เราอยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริง ๆ

วัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ”

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ 2499 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 • 2499 — จอมพล แปลก พิบูลสงคราม — จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
 • 2502 — จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ — ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
 • 2503 — จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ — ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
 • 2504 — จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ — ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
 • 2505 — จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ — ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
 • 2506 — จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ — ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
 • 2508 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
 • 2509 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
 • 2510 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
 • 2511 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
 • 2512 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
 • 2513 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
 • 2514 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
 • 2515 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
 • 2516 — จอมพล ถนอม กิตติขจร — เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
 • 2517 — สัญญา ธรรมศักดิ์ — สามัคคีคือพลัง
 • 2518 — สัญญา ธรรมศักดิ์ — เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
 • 2519 — หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช — เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้
 • 2520 — ธานินทร์ กรัยวิเชียร — รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
 • 2521 — พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ — เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
 • 2522 — พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ — เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
 • 2523 — พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ — อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
 • 2524 — พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ — เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
 • 2525 — พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ — ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
 • 2526 — พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ — รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
 • 2527 — พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ — รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
 • 2528 — พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ — สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • 2529 — พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ — นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • 2530 — พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ — นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • 2531 — พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ — นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • 2532 — พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ — รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • 2533 — พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ — รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • 2534 — พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ — รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
 • 2535 — อานันท์ ปันยารชุน — สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
 • 2536 — ชวน หลีกภัย — ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
 • 2537 — ชวน หลีกภัย — ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
 • 2538 — ชวน หลีกภัย — สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
 • 2539 — บรรหาร ศิลปอาชา — มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
 • 2540 — พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ — รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
 • 2541 — ชวน หลีกภัย — ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • 2542 — ชวน หลีกภัย — ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • 2543 — ชวน หลีกภัย — มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
 • 2544 — ชวน หลีกภัย — ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
 • 2545 — พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร — เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
 • 2546 — พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร — เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
 • 2547 — พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร — รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
 • 2548 — พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร — เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
 • 2549 — พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร — อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
 • 2550 — พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ — มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
 • 2551 — พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ — สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
 • 2552 — อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ — ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
 • 2553 — อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ — คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
 • 2554 — อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ — รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
 • 2555 — ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร — สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
 • 2556 — ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร — รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
 • 2557 — ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร — กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง
 • 2558 — พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
 • 2559 — พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
 • 2560 — พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
 • 2561 — พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
 • 2562 — พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
 • 2563 —พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
 • 2564 —พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
 • 2565 —พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
 • 2566 —พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

แคปชั่นวันเด็ก

แคปชั่นวันเด็ก
 • รูปตอนเด็กไม่มี ดูรูปตอนพี่แก่ไปก่อนแล้วกัน
 • วันเด็ก ต้องกินเด็กเหรอ? วันพืชมงคล ทำไมไม่กินหญ้าล่ะ
 • อย่าว่าแต่เด็กดีเลย แฟนที่ดีเราก็เป็นให้ได้
 • เรากลับไปเป็นเด็กไม่ได้ แต่เรากินเด็กได้นะ
 • อยากให้วันเด็กผ่านไปไวไว เพราะจำรูปโปรไฟล์ใครไม่ได้เลย
 • ไม่อยากกลับไปเป็นเด็ก กลัวนมเล็ก รับไม่ได้!
 • วันเด็กอีกรอบ เด็กก็ยังไม่ชอบเราสักที
 • ไม่มีรูปตอนเด็ก ลงรูปตอนกินเด็กแทนได้ไหม
 • ที่จริงก็อยากกินเด็กนะ แต่ดันหิวหมูกะทะ ขึ้นมาซะก่อน
 • ไม่ได้สวยขึ้นตามกาลเวลา แต่สวยขึ้นตามแอปที่โหลดมา จบนะ
 • หน้าอกยังเล็ก เที่ยวงานวันเด็กได้
 • เราไม่เด็ก แต่เราเด็ดนะ
 • เด็กในตอนนั้น มาเป็นคนไม่เต็มในตอนนี้
 • เด็กไทยยุคใหม่ PUBG ต้องมี ROV ต้องเก่ง
 • ตอนเด็ก เราต้องรักผู้ใหญ่ พอโตต้องคิดใหม่ “ฉันรักเด็ก”
 • ถ้านมยังเล็ก ถือว่ายังเป็นเด็กอยู่มั้ยคะ
 • จะถึงวันเด็กเเล้ว รับคนสมองเด็กเเบบเราไปเลี้ยงไหม
 • ไม่มีรูปตอนเด็ก มีแต่รูปเด็ดๆ อยากดูไหม
 • ก็อยากเป็นนะเด็กดี แต่อยากเป็นเด็กพี่มากกว่า
 • เรามันเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจชาบู เชิดชูหมูกระทะ
 • หน้าเด็กคงไม่ไหว หน้าใหญ่ว่าไปอย่าง
 • วันเด็กหรอ เป็นของเล่นให้ใครไม่ได้หรอกนะ แต่ถ้าเป็นของกินอ่ะได้อยู่
 • ไม่มีรูปตอนเด็ก มีแต่รูปเด็ดๆ แต่ไม่กล้าโชว์
 • ถึงตอนนี้จะอวบ แต่ตอน 10 ขวบ เคยผอมนะ
 • เด็กขี้เหร่ในวันนี้ คือผู้ใหญ่หน้าตาดีในวันหน้า
 • เศษเหรียญที่เจอในกระเป๋าตอนนี้ มีค่ากว่าความฝันในวัยเด็กอีก
 • สิ่งที่จำได้ง่ายกว่าคำขวัญวันเด็ก คือคนที่ทำให้เราเจ็บในวันนั้น
 • เด็กดีในวันนี้ จะเป็นแฟนที่ดีในวันหน้า
 • เด็กทารกในวันนั้น คือเด็กนรกในวันนี้
 • ตอนเป็นเด็ก ใครๆ ก็อยากเป็นผู้ใหญ่ แต่พี่จะบอกให้ เป็นกำนันดีกว่า
 • ตอนเด็ก ๆ โครตใส ๆ ตอนโตโครตจังไร
 • ไม่ต้องเช็ค ไม่ใช่เด็กใคร
 • ก็อยากเป็นนะเด็กดี… แต่อยากเป็นเด็กพี่มากกว่า
 • ไม่ได้อยากกลับไปเป็นเด็ก แต่อยากทำตัวเหมือนเด็กตอนอยู่กับเธอ
 • พี่ไม่เด็ก แต่พี่เด็ดนะ
 • เด็กเอ๋ยเด็กดี มาเป็นเด็กพี่ไหม
 • เด็กเป็นอนาคตของชาติ แต่หนูอะ เป็นอนาคตของพี่
 • บ้านพี่มีของเล่นนะ มาเอากับพี่ปะ
 • เขาว่าเด็กคืออนาคตของชาติ แต่ถ้าน้องไม่อยากลำบากให้มาเป็นอนาคตของพี่
 • วันเด็กปีนี้ หนูขอเป็นเด็กพี่ได้มั้ย
 • จะกลัวตกนรกไปทำไม ในเมื่อกินเด็กแล้วเป็นอมตะ
 • เราไม่เด็ก แต่เราเด็ดนะ

คำถามที่พบบ่อย

คำขวัญวันเด็ก ปี 2566

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

งานวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ประเทศไทย มีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด

มีขึ้นครั้งแรก ปี 2499 โดย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม คำขวัญ จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytics

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า