เรื่องน่าสนใจ

รวมวัฒนธรรมประเพณีไทย 4 ภาค

ประเพณี (tradition) เกิดจากความเชื่อ อาจเป็นความเชื่อในสิ่งที่ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ เช่น อำนาจของดินฟ้าอากาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ประเพณีมักเริ่มที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อน เมื่อได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น ความเคยชินแล้ว และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี อาจชักชวนให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นปฏิบัติตาม หรือกลุ่มอื่นเห็นดีเห็นงามด้วย แล้วปฏิบัติตามสืบต่อกันมา นิสัยหรือการปฏิบัติที่สืบทอดกันมานานก็กลายเป็นประเพณี

สารบัญ

วัฒนธรรมประเพณี หมายถึง

วัฒนธรรมประเพณี หมายถึง

ประเพณี คือ

พระยาอนุมานราชธน ได้ให้ความหมายของคำว่าประเพณีไว้ว่า ประเพณี คือ ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน และสืบต่อกันมานาน ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี

คำว่าประเพณี ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดความหมายประเพณีไว้ว่า ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึ่งสามารถแยกคำต่าง ๆ ออกได้เป็น ขนบ มีความหมายว่า ระเบียบแบบอย่าง ธรรมเนียมมีความหมายว่า ที่นิยมใช้กันมา และเมื่อนำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่า ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเป็นแบบแผน และได้ทำการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป

โดยสรุปแล้ว ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่กำหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใดในสังคมนั้น ๆ ฝ่าฝืนมักถูกตำหนิจากสังคม ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมีผิดแปลกกันไปบ้างตามความนิยมเฉพาะท้องถิ่น แต่โดยมากย่อมมีจุดประสงค์ และวิธีการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเฉพาะส่วนปลีกย่อยที่เสริมเติมแต่งหรือตัดทอนไปในแต่ละท้องถิ่น สำหรับประเพณีไทยมักมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์มาแต่โบราณ

วัฒนธรรม หมายถึง

รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม แต่ถ้าเป็นในวิชาหน้าที่พลเมืองจะแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ เปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงาม และสืบต่อกันมา

วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ แม้บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่าวัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับต่ำ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น แต่นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกล่าวถึงวัฒนธรรมว่า มิได้เป็นเพียงสินค้าบริโภค แต่หมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าและการให้ความหมายแก่สินค้านั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ทำให้วัตถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยู่ด้วยกัน ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมไปถึงเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบศีลธรรม

วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ อาจได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอื่น เช่น การเป็นอาณานิคม การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนา อีกทั้งระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาโดยตลอด

ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วัฒนธรรมประเพณีของชาติ ล้วนแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ความเชื่อ ที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นมา ความสำคัญ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอารยะธรรมของไทย ดังนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจึงมีความสำคัญ พอสรุปได้ดังนี้

 1. ความเป็นสิริมงคล ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ พิธีกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานั้น เป็นความเชื่อในเรื่องของความเป็นมงคลแก่ชีวิต
 2. ความรักความสามัคคี ความเสียสละ ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเครื่องฝึกจิตใจให้รู้จักเป็นผู้เสียสละ จะเห็นได้จากงานบุญต่าง ๆ มกเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน เช่น พิธีขนทรายเข้าวัด การก่อพระเจดีย์ทราย ทำให้เกิดความรัก สามัคคี
 3. การมีสัมมาคารวะ ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างหนึ่ง แสดงถึงความนอบน้อม อ่อนโยน ความมีมารยาทไทย
 4. ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ช่วยทำให้คนไทยอยู่ในกรอบที่ดีงาม ถือว่าเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมได้อย่างหนึ่ง
 5. ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนไทย มีความเป็นชาติเดียวกัน และสามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติได้

ประเพณีวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง

วัฒนธรรมประเพณีไทยมีอะไรบ้าง

ประเพณีนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • จารีตประเพณี (Mores) คือ ประเพณีที่ต้องประพฤติเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยาของสังคม ถือกันว่ามีคุณค่าต่อบุคคลในสังคมนั้น ๆ ใครฝ่าฝืนหรือเฉยเมยถือว่าเป็นการละเมิดกฎของสังคม ผิดประเพณีของสังคม ถือเป็นความผิดความชั่วมีโทษ เช่น ประเพณีการแต่งงาน เป็นต้น
 • ขนบประเพณี (Institution) คือ ประเพณีที่วางเป็นระเบียบไว้ จะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม โดยตรง เช่น เขียนเป็นกฎหรือระเบียบให้กระทำร่วมกันมีข้ออ้างอิงเป็นตัวบทกฏเกณฑ์ โดยอ้อม หรือโดยปริยาย คือ รู้กันเอง ถือสืบ ๆ กันมา คนในถิ่นนั้นปฎิบัติกันอย่างนั้น ๆ เช่น ประเพณีทำบุณเลี้ยงพระของไทย เป็นต้น
 • ธรรมเนียมประเพณี (Convention) คือ เรื่องเกี่ยวกับธรรมดาสามัญของสามัญชน ไม่ถือเอาผิดเอาถูก ไม่มีการลงโทษ ปรับไหมเหมือนจารีตประเพณี ไม่มีระเบียบเคร่งครัดเหมือนขนบประเพณี ผู้ทำผิดประเพณีนี้ไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายหรือมีโทษมากนัก เพียงแต่ถือว่าผู้ผิดประเพณีเป็นผู้ไร้ีการศึกษา ขาดคุณสมบัติผู้ดี เช่น การแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน อันไม่เหมาะสม เป็นต้น

ประเพณีที่พบเห็นในทุกภาคของไทย ได้แก่

 • ประเพณีสงกรานต์ Songkarn Festival
 • ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
 • ประเพณีลอยเรือ
 • ประเพณีแห่นางแมว
 • ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
 • ประเพณีลอยโคม
 • ประเพณีบวชลูกแก้วหรือปอยส่างลอง
 • ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
 • ประเพณีไหลเรือไฟ
 • ประเพณีผีตาโขน
 • ประเพณีแข่งเรือ
 • ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
 • ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
 • ประเพณีการทอดผ้าป่า
 • ประเพณีทอดกฐิน
 • ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว
 • ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา หล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา
 • ประเพณีตรุษสงกรานต์ 26 ประเพณีทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน
 • ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ
 • ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
 • ประเพณีหมั้นและแต่งงาน
 • ประเพณีบวช
 • ประเพณีและพิธีโกนจุก
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ
 • ประเพณีลอยกระทงสาย
 • งานประเพณีลอยกระทง Loy Krathong
 • ประเพณีวิ่งควาย
 • ประเพณีแห่ปลา
 • ประเพณีแห่พระบรมสารีริกธตุวัดนางชี

ประเพณีไทย 4 ภาค

วัฒนธรรมประเพณีไทย 4 ภาค

ประเพณีไทยเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจ  ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก เพราะความประณีต ความมีมนต์ขลัง และการสอดแทรกแนวคิดในการใช้ชีวิตเอาไว้ในประเพณีเหล่านั้น ที่สำคัญแต่ละภาคก็จะมีประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่ต่างกันไปอีกด้วย ลองมาดูกันว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง

ประเพณีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

 • ประเพณีแห่ผีตาโขน Phi Ta Khon Festival
 • ประเพณีแห่นางแมว (พิธีขอฝนของคนอีสาน)
 • ประเพณีบุญเบิกฟ้า
 • ประเพณีบุญผะเหวด
 • งานประเพณีตีช้างน้ำนอง
 • ประเพณีแซนโฎนตา
 • ประเพณีทอดกฐิน
 • ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ Rocket Festival
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา Candle Festival
 • ประเพณีไหลเรือไฟ
 • ทอดผ้าป่ากลางน้ำ
 • เทศกาลผลไม้
 • ทำบุญกลางทุ่ง
 • ทอดผ้าป่าโจร

ประเพณีไทยภาคใต้

 • ประเพณีให้ทานไฟ
 • ประเพณีสารทเดือนสิบ
 • ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • ประเพณีลากพระ
 • ประเพณีอาบน้ำคนแก่
 • ประเพณีสวดด้าน
 • ประเพณีแห่นางดาน
 • ประเพณีกวนข้าวยาคู
 • ประเพณียกขันหมากพระปฐม
 • ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

ประเพณีไทยภาคกลาง

 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้ Festival of Floral Offerings
 • ประเพณีกวนข้าวทิพย์
 • ประเพณีตักบาตรเทโว
 • ประเพณีทำขวัญข้าว
 • ประเพณีกำฟ้า
 • ประเพณีโยนบัว
 • ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ Candle Festival

ประเพณีไทยภาคเหนือ

 • ประเพณียี่เป็ง
 • ประเพณีทานขันข้าว
 • ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
 • ประเพณีปอยส่างลอง(งานบวชลูกแก้ว)
 • ประเพณีฟ้อนผีปู่ย่า
 • ประเพณีสลากภัต

วัฒนธรรมไทย 1 ปี มีอะไรบ้าง

ชาติไทยเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรื่องมาช้านาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหลาก หลายในสังคมไทยที่เกิดจากความคิด ความเชื่อ ของมนุษย์ที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษยึดถือเป็นแนว ปฏิบัติและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาในรูปของความเชื่อ ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมจนกลายเป็น สัญลักษณ์ของชาติไทย

ประเพณีไทยเป็นกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่สังคมกำหนดขึ้นใช้ร่วมกันในหมู่ สมาชิก เป็นเครื่องหมายบอกความเป็นพวกเดียวกันของพวกที่ยึดถือในประเพณีเดียวกัน ประเพณีไทยจัดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยประจำชาติหรือเป็นเอกลักษณ์ของสังคม แสดงว่า สังคมนั้นมีความเจริญมาตั้งแต่อดีตหรือมีลักษณะเฉพาะของตนมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการมีประเพณี เป็นของตนเองจึงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และประเพณีไทยยัง มีส่วนสนับสนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เป็นสิ่งเชื่อมโยงให้คนในสังคมมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยัง เป็นรากฐานของกฎหมายของประเทศ

วัฒนธรรมไทยเดือนมกราคม

 • ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
 • งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี
 • งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
 • งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • งานกาชาดและงานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง จังหวัดมุกดาหาร
 • งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและศิลปวัฒนธรรมสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

วัฒนธรรมไทยเดือนกุมภาพันธ์

 • ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ประเพณีนบพระเล่นเพลงและฉลองมรดกโลก จังหวัดกำแพงเพชร
 • ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่
 • งานนมัสการพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
 • งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
 • งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
 • มหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • บุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม
 • งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
 • วันมะปรางหวาน และของดีที่นครนายก จังหวัดนครนายก
 • วันวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 • ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 • งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวามเมืองเลย จังหวัดเลย
 • มหกรรมหุ่นฝางนก งานของดี และงานกาชาด จังหวัดชัยนาท
 • งานเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • งานพระนครคีรีเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี
 • งานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่
 • งานสะโตกช้างลำปาง จังหวัดลำปาง

วัฒนธรรมไทยเดือนมีนาคม

 • ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • งานโลกทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร
 • งานวันตราดรำลึก จังหวัดตราด
 • งานสัปดาห์องุ่นหวาน และตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ จังหวัดอ่างทอง
 • ประเพณีเผ่าไทศรีสะเกษและเทศการดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 • เทศกาลว่าวนานาชาติ จังหวัดกรุงเทพ
 • งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 • เทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา
 • มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน จังหวัดยะลา

วัฒนธรรมไทยเดือนเมษายน

 • ประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ประเพณีกองข้าว จังหวัดชลบุรี
 • วันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ จังหวัดสระแก้ว
 • ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ จังหวัดนนทบุรี
 • วันอนุรักษ์มรดกไทยและมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง จังหวัดปัตตานี
 • ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน จังหวัดขอนแก่น
 • ประเพณีสงกรานต์และงานล้านนาไทยในอดีต จังหวัดเชียงใหม่
 • ประเพณีสงกรานต์พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ประเพณีบวชพระแห่นาคด้วยช้างของชาวหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
 • ประเพณีสลุงหลวงเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัฒนธรรมไทยเดือนพฤษภาคม

 • ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
 • เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
 • งานวันเกษตรและของดี จังหวัดปราจีนบุรี
 • เทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง

วัฒนธรรมไทยเดือนมิถุนายน

 • ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ประเพณีการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย
 • วันระกำหวานและผลไม้เมืองตราด จังหวัดตราด
 • เทศกาลของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
 • งานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง
 • เทศการวันทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี

วัฒนธรรมไทยเดือนกรกฎาคม

 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 • พัทยามาราธอน จังหวัดชลบุรี
 • งานแข่งขันแคนูและเทศกาลของดี จังหวัดนครนายก
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

วัฒนธรรมไทยเดือนสิงหาคม

 • เทศกาลลำไยและของดีเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • เทศการล้านนาพฤกษาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
 • งานส้มโอชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 • งานวันผลไม้หลังสวน จังหวัดชุมพร
 • วันเงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • งานเทศกาลขนมเค้ก จังหวัดตรัง

วัฒนธรรมไทยเดือนกันยายน

 • ประเพณีสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสิงห์บุรี
 • เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • เทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง
 • ประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ประเพณี แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
 • เทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • เทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์ จังหวัดสงขลา
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก
 • เทศการของดีเมืองนราฯ จังหวัดนราธิวาส
 • การแข่งขันเรือกอและ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง จังหวัดนราธิวาส

วัฒนธรรมไทยเดือนตุลาคม

 • ประเพณีกินผัก จังหวัดภูเก็ต
 • ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
 • ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี
 • ประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง
 • ประเพณีจองพารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี
 • งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 5,000 ปี จังหวัดอุดรธานี
 • ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
 • ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี
 • ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสกลนคร

วัฒนธรรมไทยเดือนพฤศจิกายน

 • ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
 • งานประเพณีโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
 • ประเพณีลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • แข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
 • เทศกาลดอกบัวตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดบุรีรัมย์
 • เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน จังหวัดลำปาง
 • งานแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์
 • งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
 • เทศกาลอาหารหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น
 • งานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จังหวัดลพบุรี
 • งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 • งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จังหวัดกระบี่

วัฒนธรรมไทยเดือนธันวาคม

 • ประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ
 • งานมหกรรมว่าวอีสาน
 • งานขึ้นปล่องภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์
 • งานอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหกรรมอาหาร จังหวัดเชียงใหม่
 • งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด จังหวัดตาก
 • งานแร่นองทะเลทองอันดามัน จังหวัดระนอง
 • ประเพณีแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดภูเก็ต

NaniTalk Editor

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytics

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า