เรื่องน่าสนใจ

รวมวัฒนธรรมประเพณีไทย 4 ภาค

ประเพณี (tradition) เกิดจากความเชื่อ อาจเป็นความเชื่อในสิ่งที่ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ เช่น อำนาจของดินฟ้าอากาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ประเพณีมักเริ่มที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อน เมื่อได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น ความเคยชินแล้ว และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี อาจชักชวนให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นปฏิบัติตาม หรือกลุ่มอื่นเห็นดีเห็นงามด้วย แล้วปฏิบัติตามสืบต่อกันมา นิสัยหรือการปฏิบัติที่สืบทอดกันมานานก็กลายเป็นประเพณี

สารบัญ

วัฒนธรรมประเพณี หมายถึง

วัฒนธรรมประเพณี หมายถึง

ประเพณี คือ

พระยาอนุมานราชธน ได้ให้ความหมายของคำว่าประเพณีไว้ว่า ประเพณี คือ ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน และสืบต่อกันมานาน ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี

คำว่าประเพณี ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดความหมายประเพณีไว้ว่า ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึ่งสามารถแยกคำต่าง ๆ ออกได้เป็น ขนบ มีความหมายว่า ระเบียบแบบอย่าง ธรรมเนียมมีความหมายว่า ที่นิยมใช้กันมา และเมื่อนำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่า ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเป็นแบบแผน และได้ทำการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป

โดยสรุปแล้ว ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่กำหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใดในสังคมนั้น ๆ ฝ่าฝืนมักถูกตำหนิจากสังคม ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมีผิดแปลกกันไปบ้างตามความนิยมเฉพาะท้องถิ่น แต่โดยมากย่อมมีจุดประสงค์ และวิธีการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเฉพาะส่วนปลีกย่อยที่เสริมเติมแต่งหรือตัดทอนไปในแต่ละท้องถิ่น สำหรับประเพณีไทยมักมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์มาแต่โบราณ

วัฒนธรรม หมายถึง

รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม แต่ถ้าเป็นในวิชาหน้าที่พลเมืองจะแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ เปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงาม และสืบต่อกันมา

วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ แม้บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่าวัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับต่ำ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น แต่นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกล่าวถึงวัฒนธรรมว่า มิได้เป็นเพียงสินค้าบริโภค แต่หมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าและการให้ความหมายแก่สินค้านั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ทำให้วัตถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยู่ด้วยกัน ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมไปถึงเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบศีลธรรม

วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ อาจได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอื่น เช่น การเป็นอาณานิคม การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนา อีกทั้งระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาโดยตลอด

ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วัฒนธรรมประเพณีของชาติ ล้วนแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ความเชื่อ ที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นมา ความสำคัญ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอารยะธรรมของไทย ดังนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจึงมีความสำคัญ พอสรุปได้ดังนี้

 1. ความเป็นสิริมงคล ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ พิธีกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานั้น เป็นความเชื่อในเรื่องของความเป็นมงคลแก่ชีวิต
 2. ความรักความสามัคคี ความเสียสละ ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเครื่องฝึกจิตใจให้รู้จักเป็นผู้เสียสละ จะเห็นได้จากงานบุญต่าง ๆ มกเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน เช่น พิธีขนทรายเข้าวัด การก่อพระเจดีย์ทราย ทำให้เกิดความรัก สามัคคี
 3. การมีสัมมาคารวะ ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างหนึ่ง แสดงถึงความนอบน้อม อ่อนโยน ความมีมารยาทไทย
 4. ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ช่วยทำให้คนไทยอยู่ในกรอบที่ดีงาม ถือว่าเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมได้อย่างหนึ่ง
 5. ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนไทย มีความเป็นชาติเดียวกัน และสามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติได้

ประเพณีวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง

วัฒนธรรมประเพณีไทยมีอะไรบ้าง

ประเพณีนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • จารีตประเพณี (Mores) คือ ประเพณีที่ต้องประพฤติเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยาของสังคม ถือกันว่ามีคุณค่าต่อบุคคลในสังคมนั้น ๆ ใครฝ่าฝืนหรือเฉยเมยถือว่าเป็นการละเมิดกฎของสังคม ผิดประเพณีของสังคม ถือเป็นความผิดความชั่วมีโทษ เช่น ประเพณีการแต่งงาน เป็นต้น
 • ขนบประเพณี (Institution) คือ ประเพณีที่วางเป็นระเบียบไว้ จะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม โดยตรง เช่น เขียนเป็นกฎหรือระเบียบให้กระทำร่วมกันมีข้ออ้างอิงเป็นตัวบทกฏเกณฑ์ โดยอ้อม หรือโดยปริยาย คือ รู้กันเอง ถือสืบ ๆ กันมา คนในถิ่นนั้นปฎิบัติกันอย่างนั้น ๆ เช่น ประเพณีทำบุณเลี้ยงพระของไทย เป็นต้น
 • ธรรมเนียมประเพณี (Convention) คือ เรื่องเกี่ยวกับธรรมดาสามัญของสามัญชน ไม่ถือเอาผิดเอาถูก ไม่มีการลงโทษ ปรับไหมเหมือนจารีตประเพณี ไม่มีระเบียบเคร่งครัดเหมือนขนบประเพณี ผู้ทำผิดประเพณีนี้ไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายหรือมีโทษมากนัก เพียงแต่ถือว่าผู้ผิดประเพณีเป็นผู้ไร้ีการศึกษา ขาดคุณสมบัติผู้ดี เช่น การแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน อันไม่เหมาะสม เป็นต้น

ประเพณีที่พบเห็นในทุกภาคของไทย ได้แก่

 • ประเพณีสงกรานต์ Songkarn Festival
 • ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
 • ประเพณีลอยเรือ
 • ประเพณีแห่นางแมว
 • ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
 • ประเพณีลอยโคม
 • ประเพณีบวชลูกแก้วหรือปอยส่างลอง
 • ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
 • ประเพณีไหลเรือไฟ
 • ประเพณีผีตาโขน
 • ประเพณีแข่งเรือ
 • ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
 • ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
 • ประเพณีการทอดผ้าป่า
 • ประเพณีทอดกฐิน
 • ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว
 • ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา หล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา
 • ประเพณีตรุษสงกรานต์ 26 ประเพณีทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน
 • ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ
 • ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
 • ประเพณีหมั้นและแต่งงาน
 • ประเพณีบวช
 • ประเพณีและพิธีโกนจุก
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ
 • ประเพณีลอยกระทงสาย
 • งานประเพณีลอยกระทง Loy Krathong
 • ประเพณีวิ่งควาย
 • ประเพณีแห่ปลา
 • ประเพณีแห่พระบรมสารีริกธตุวัดนางชี

ประเพณีไทย 4 ภาค

วัฒนธรรมประเพณีไทย 4 ภาค

ประเพณีไทยเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจ  ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก เพราะความประณีต ความมีมนต์ขลัง และการสอดแทรกแนวคิดในการใช้ชีวิตเอาไว้ในประเพณีเหล่านั้น ที่สำคัญแต่ละภาคก็จะมีประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่ต่างกันไปอีกด้วย ลองมาดูกันว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง

ประเพณีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

 • ประเพณีแห่ผีตาโขน Phi Ta Khon Festival
 • ประเพณีแห่นางแมว (พิธีขอฝนของคนอีสาน)
 • ประเพณีบุญเบิกฟ้า
 • ประเพณีบุญผะเหวด
 • งานประเพณีตีช้างน้ำนอง
 • ประเพณีแซนโฎนตา
 • ประเพณีทอดกฐิน
 • ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ Rocket Festival
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา Candle Festival
 • ประเพณีไหลเรือไฟ
 • ทอดผ้าป่ากลางน้ำ
 • เทศกาลผลไม้
 • ทำบุญกลางทุ่ง
 • ทอดผ้าป่าโจร

ประเพณีไทยภาคใต้

 • ประเพณีให้ทานไฟ
 • ประเพณีสารทเดือนสิบ
 • ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • ประเพณีลากพระ
 • ประเพณีอาบน้ำคนแก่
 • ประเพณีสวดด้าน
 • ประเพณีแห่นางดาน
 • ประเพณีกวนข้าวยาคู
 • ประเพณียกขันหมากพระปฐม
 • ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

ประเพณีไทยภาคกลาง

 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้ Festival of Floral Offerings
 • ประเพณีกวนข้าวทิพย์
 • ประเพณีตักบาตรเทโว
 • ประเพณีทำขวัญข้าว
 • ประเพณีกำฟ้า
 • ประเพณีโยนบัว
 • ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ Candle Festival

ประเพณีไทยภาคเหนือ

 • ประเพณียี่เป็ง
 • ประเพณีทานขันข้าว
 • ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
 • ประเพณีปอยส่างลอง(งานบวชลูกแก้ว)
 • ประเพณีฟ้อนผีปู่ย่า
 • ประเพณีสลากภัต

วัฒนธรรมไทย 1 ปี มีอะไรบ้าง

ชาติไทยเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรื่องมาช้านาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหลาก หลายในสังคมไทยที่เกิดจากความคิด ความเชื่อ ของมนุษย์ที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษยึดถือเป็นแนว ปฏิบัติและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาในรูปของความเชื่อ ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมจนกลายเป็น สัญลักษณ์ของชาติไทย

ประเพณีไทยเป็นกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่สังคมกำหนดขึ้นใช้ร่วมกันในหมู่ สมาชิก เป็นเครื่องหมายบอกความเป็นพวกเดียวกันของพวกที่ยึดถือในประเพณีเดียวกัน ประเพณีไทยจัดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยประจำชาติหรือเป็นเอกลักษณ์ของสังคม แสดงว่า สังคมนั้นมีความเจริญมาตั้งแต่อดีตหรือมีลักษณะเฉพาะของตนมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการมีประเพณี เป็นของตนเองจึงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และประเพณีไทยยัง มีส่วนสนับสนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เป็นสิ่งเชื่อมโยงให้คนในสังคมมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยัง เป็นรากฐานของกฎหมายของประเทศ

วัฒนธรรมไทยเดือนมกราคม

 • ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
 • งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี
 • งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
 • งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • งานกาชาดและงานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง จังหวัดมุกดาหาร
 • งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและศิลปวัฒนธรรมสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

วัฒนธรรมไทยเดือนกุมภาพันธ์

 • ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ประเพณีนบพระเล่นเพลงและฉลองมรดกโลก จังหวัดกำแพงเพชร
 • ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่
 • งานนมัสการพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
 • งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
 • งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
 • มหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • บุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม
 • งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
 • วันมะปรางหวาน และของดีที่นครนายก จังหวัดนครนายก
 • วันวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 • ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 • งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวามเมืองเลย จังหวัดเลย
 • มหกรรมหุ่นฝางนก งานของดี และงานกาชาด จังหวัดชัยนาท
 • งานเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • งานพระนครคีรีเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี
 • งานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่
 • งานสะโตกช้างลำปาง จังหวัดลำปาง

วัฒนธรรมไทยเดือนมีนาคม

 • ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • งานโลกทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร
 • งานวันตราดรำลึก จังหวัดตราด
 • งานสัปดาห์องุ่นหวาน และตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ จังหวัดอ่างทอง
 • ประเพณีเผ่าไทศรีสะเกษและเทศการดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 • เทศกาลว่าวนานาชาติ จังหวัดกรุงเทพ
 • งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 • เทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา
 • มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน จังหวัดยะลา

วัฒนธรรมไทยเดือนเมษายน

 • ประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ประเพณีกองข้าว จังหวัดชลบุรี
 • วันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ จังหวัดสระแก้ว
 • ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ จังหวัดนนทบุรี
 • วันอนุรักษ์มรดกไทยและมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง จังหวัดปัตตานี
 • ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน จังหวัดขอนแก่น
 • ประเพณีสงกรานต์และงานล้านนาไทยในอดีต จังหวัดเชียงใหม่
 • ประเพณีสงกรานต์พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ประเพณีบวชพระแห่นาคด้วยช้างของชาวหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
 • ประเพณีสลุงหลวงเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัฒนธรรมไทยเดือนพฤษภาคม

 • ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
 • เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
 • งานวันเกษตรและของดี จังหวัดปราจีนบุรี
 • เทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง

วัฒนธรรมไทยเดือนมิถุนายน

 • ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ประเพณีการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย
 • วันระกำหวานและผลไม้เมืองตราด จังหวัดตราด
 • เทศกาลของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
 • งานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง
 • เทศการวันทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี

วัฒนธรรมไทยเดือนกรกฎาคม

 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 • พัทยามาราธอน จังหวัดชลบุรี
 • งานแข่งขันแคนูและเทศกาลของดี จังหวัดนครนายก
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

วัฒนธรรมไทยเดือนสิงหาคม

 • เทศกาลลำไยและของดีเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • เทศการล้านนาพฤกษาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
 • งานส้มโอชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 • งานวันผลไม้หลังสวน จังหวัดชุมพร
 • วันเงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • งานเทศกาลขนมเค้ก จังหวัดตรัง

วัฒนธรรมไทยเดือนกันยายน

 • ประเพณีสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสิงห์บุรี
 • เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • เทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง
 • ประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ประเพณี แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
 • เทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • เทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์ จังหวัดสงขลา
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก
 • เทศการของดีเมืองนราฯ จังหวัดนราธิวาส
 • การแข่งขันเรือกอและ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง จังหวัดนราธิวาส

วัฒนธรรมไทยเดือนตุลาคม

 • ประเพณีกินผัก จังหวัดภูเก็ต
 • ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
 • ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี
 • ประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง
 • ประเพณีจองพารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี
 • งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 5,000 ปี จังหวัดอุดรธานี
 • ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
 • ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี
 • ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสกลนคร

วัฒนธรรมไทยเดือนพฤศจิกายน

 • ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
 • งานประเพณีโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
 • ประเพณีลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • แข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
 • เทศกาลดอกบัวตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดบุรีรัมย์
 • เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน จังหวัดลำปาง
 • งานแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์
 • งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
 • เทศกาลอาหารหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น
 • งานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จังหวัดลพบุรี
 • งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 • งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จังหวัดกระบี่

วัฒนธรรมไทยเดือนธันวาคม

 • ประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ
 • งานมหกรรมว่าวอีสาน
 • งานขึ้นปล่องภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์
 • งานอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหกรรมอาหาร จังหวัดเชียงใหม่
 • งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด จังหวัดตาก
 • งานแร่นองทะเลทองอันดามัน จังหวัดระนอง
 • ประเพณีแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button